Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte (voorstel) en overeenkomst

tussen Lotte de Man, gevestigd te Spijkenisse, hierna te noemen “Opdrachtnemer”, en een

Opdrachtgever, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover

van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk

nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige dat in deze algemene voorwaarden

bepaald is volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om

nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij

zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene

voorwaarden, dan moet uitleg gebeuren naar de strekking van deze bepalingen.

Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan

moet deze situatie worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.

Als Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden vraagt, betekent dit niet dat de

bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer op enige manier het recht zou verliezen om

in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor

aanvaarding is gesteld. Als geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30

dagen.

Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke

vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van

overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen

reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de

aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst

komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders

aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van

de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden

niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst,

prijsverhoging

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd,

tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk

anders overeenkomen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan

is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Opdrachtgever

Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer moet daarbij een redelijke termijn

worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van

goed vakmanschap uitvoeren.


Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk

zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Als de voor

de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt,

heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in

rekening te brengen. De uitvoeringstermijn begint niet eerder dan nadat Opdrachtgever de gegevens

aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade,

van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste

en/of onvolledige gegevens.

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan

nodig is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot

aanpassing van de overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al

dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor

in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor

hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk

overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel mogelijk

vooraf prijsopgaaf doen.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de

overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben

bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

Als Opdrachtgever in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens

Opdrachtnemer gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van

Opdrachtnemer die daardoor direct of indirect is ontstaan.

Als Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is

Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de

Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, als de

verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving

of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar

waren.


Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

ontbinden, als de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig

nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal

nakomen, of als door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer

kan worden gevraagd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden

zal nakomen.

Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen

welke zodanig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins

omstandigheden voordoen waardoor ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in

redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevraagd.

Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever

onmiddellijk opeisbaar. Als Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij

haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Als Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot

vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.


Als de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding

van de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten.


Als Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-

nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en

met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting of tot betaling van enige schadevergoeding

of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of

schadeloosstelling is verplicht.

In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -

indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de

Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet

langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst

terstond en met directe ingang op te zeggen of de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder

enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Als de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de

werkzaamheden die werden verricht, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan en de voor de

uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig aan de Opdrachtgever in rekening

worden gebracht, tenzij vooraf anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 5 Overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever als zij

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en

noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar

rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet

en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,

waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Opdrachtnemer haar

verplichtingen niet kan nakomen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen

als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat

Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is elk van de partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de

andere partij.

Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De

Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.


Artikel 6 Betaling en incassokosten

Betaling door Opdrachtgever moet telkens gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij

schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te

factureren.

Als Opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van

rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het

opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het

moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor

in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere

volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de

hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer

verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Als de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de

Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport

Voorwerk II. Als Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De

eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden

verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Het in het kader van de overeenkomst door Opdrachtnemer geleverde blijft voor zover van toepassing

eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer

gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

Als Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in

deze bepaling is geregeld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte

onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van

Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht,

althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een

maximum van EUR 15.000,00 (vijftienduizend euro).

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat onder de

(beroeps-/bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van haar verzekeraar in voorkomend geval wordt

uitgekeerd.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang

van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen

worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de

Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld

in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade,

daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en

schade door bedrijfsstagnatie.

Alle aanspraken tot schadevergoeding vervallen als deze niet binnen 6 (zes) maanden na ontdekking

daarvan per aangetekende brief aan Opdrachtnemer zijn gemeld.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten

is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.


Artikel 9 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband

met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan

Opdrachtnemer toerekenbaar is. Als Opdrachtnemer daardoor door derden mocht worden

aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te

staan en al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever

in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder

ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van

Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van de

Opdrachtgever.


Artikel 10 Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de

Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de

uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te

gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis

van derden wordt gebracht.


Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt

gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft.

De volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te

nemen.


Spijkenisse, 29 september 2023