Privacyverklaring Lotte de Man

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer je de website gebruikt, om informatie vraagt of een dienst afneemt, vraagt Lotte de Man om persoonsgegevens. In deze verklaring lees je wat wij met jouw gegevens doen. Lotte de Man gaat op een vertrouwelijke wijze met jouw persoonsgegevens om en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Jouw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Lotte de Man verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Lotte de Man beschikt niet over systemen die geautomatiseerd gegevens verzamelen.


Waarvoor?

Lotte de Man gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

 • het opstellen van kostenramingen en offertes, het opstellen van overeenkomsten, het uitvoeren van de dienstverlening en het (administratief) afhandelen van opdrachten

 • de financiële afhandeling, waaronder facturering

 • onderhouden van contact via telefoon, e-mail of Whatsapp

 • marketingdoeleinden

 • verwerking van reviews


Welke gegevens verwerken wij?

Onder andere je voor- en achternaam, bedrijfsnaam en functie, adres en e-mail, (mobiele) telefoonnummer, KvK- en BTW nummer.


Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken:

 • dit is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst

 • er is een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening 

 • er is een wettelijke verplichting

 • je geeft zelf toestemming 


Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

 

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. 

Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren en wij samenwerken met derden, of als wij gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten verstrekken. Met derden die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij bewerkersovereenkomsten ten behoeve van een gelijk beveiligings- en vertrouwelijksheidsniveau. Lotte de Man is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerkingen. 


Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).


Leveranciers/derden

Als je als leverancier of derde met Lotte de Man een contract afsluit en/of aan ons diensten/producten levert, registreren wij naam, bedrijfsnaam, contactgegevens inclusief telefoonnummer, emailadres en je functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met je kan worden gezocht. Deze gegevens leggen wij vast voor huidige en toekomstige leveranties of diensten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dit is maximaal 7 jaar, tenzij dat langer moet op grond van een wettelijke verplichting. 


Beveiliging

Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


Je hebt het recht om

 • te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen (recht op inzage)

 • onjuiste gegevens te laten aanpassen (recht op correctie)

 • te verzoeken om verwijdering als gegevens niet meer nodig zijn of als je bezwaar maakt (recht op verwijdering en recht om vergeten te worden)

 • te regelen dat gegevens aan iemand anders worden overgedragen (dataportabiliteit)


Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken of om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren of je inderdaad de persoon bent die het verzoek doet of wij vragen om een kopie van je identiteitsbewijs op een wettelijk toegestane wijze.

Je ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.


Cookies

Lotte de Man gebruikt cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van deze website en maakt gebruik van technisch noodzakelijke (functionele) cookies, tracking cookies en analytische cookies. Toestemming voor cookies kan altijd weer worden ingetrokken door de internetinstellingen op je computer of laptop te wijzigen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.


Wijzigingen

Lotte de Man kan de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Wij raden je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Klacht indienen 

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via haar website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).


Contactgegevens | verwerkingsverantwoordelijke

Lotte de Man

Ir. Herman de Grootweg 42b

3201 AB Spijkenisse

lotte@lottedeman.nl

KvK nummer 87562669


26 september 2023